THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Chuẩn hiệu trưởng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Liên (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:36' 11-09-2009
  Dung lượng: 155.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Chào mừng các thầy, cô giáo
  về dự lớp bồi dưỡng cấp thcs
  hè 2008
  2
  CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Lớp Tập huấn -Tháng 8 năm 2008
  3
  Ho?t d?ng kh?i d?ng
  1. Chuẩn hiệu trưởng l gì?
  4
  Chu?n hi?u tru?ng l nh?ng di?u lm can c? d? b? nhi?m, s? d?ng, dỏnh giỏ v b?i du?ng HT.
  5
  2. Lý do xây dựng chuẩn hiệu trưởng ?
  6
  + Theo xu hu?ng phỏt tri?n, m?i d?i tu?ng d?u ph?i th?c hi?n chu?n hoỏ, hi?n d?i hoỏ.
  + Theo luật giáo dục, ngu?i qu?n lý cú vai trũ quan tr?ng trong vi?c t? ch?c v di?u hnh cỏc ho?t d?ng giỏo d?c.
  + Ch?t lu?ng giỏo d?c ?nh hu?ng t?i tuong lai c?a d?t nu?c.
  7
  Hoạt động 1:
  Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, mục đích xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường THCS?
  Lưu ý hoạt động này nhằm giúp đồng chí có cái nhìn bao quát về toàn bộ công việc của mình để có thể thấy rõ được sự cần thiết ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường THCS trong giai đoạn hiện nay.
  8
  I. Mục đích của chuẩn hiệu trưởng trường THCS
  - Là căn cứ để các Hiệu trưởng trường THCS tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, điều chỉnh để tự hoàn thiện và nâng cao năng lực nghề nghiệp.
  - Là cơ sở để các nhà trường, các cơ quan quản lý đánh giá Hiệu trưởng hàng năm, giúp Hiệu trưởng phát triển năng lực và hiệu quả quản lý, làm cơ sở phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS.
  - Là cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường THCS.
  - Là một căn cứ để đề xuất chế độ, chính sách đối với Hiệu trưởng trường THCS.
  9
  Hoạt động 2:
  Xin dồng chí cho biết căn cứ, nguyên tắc xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường THCS ?
  Lưu ý hoạt động này nhằm giúp đồng chí có cái nhìn bao quát về toàn bộ công việc của mình để có thể thấy rõ được căn cứ, nguyên tắc xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường THCS.
  10
  II. Căn cứ và nguyên tắc xây dựng Chuẩn hiệu trưởng.
  Căn cứ xây dựng Chuẩn hiệu trưởng
  - Đường lối chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL GD của Đảng và Nhà nước.
  - Các văn bản pháp luật về giáo dục trung học; Luật Giáo dục; Điều lệ trường trung học,...
  - Định hướng đổi mới giáo dục của ngành GD & ĐT.
  Đặc trưng trường THCS, đặc điểm nghề nghiệp và nhiệm vụ của hiệu trưởng trường THCS
  Thực tiễn đánh giá Hiệu trưởng trường THCS hiện nay.
  11
  2. Nguyên tắc xây dựng chuẩn Hiệu trưởng trường THCS.
  Nguyên tắc 1: Tuân thủ các chủ trưương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, đảm bảo đạt được mục tiêu giáo dục theo luật định.
  Nguyên tắc 2: Phù hợp với thời đại, các yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
  Nguyên tắc 3: Phù hợp với yêu cầu chung và thực tế quản lý giáo dục; tính đặc thù của đối tượng; đảm bảo đánh giá thuận tiện, dễ dàng, sát với thực tế, dễ đo các mức độ và có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.
  12
  Nguyên tắc 4: Thông qua đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sức mạnh phát triển nhà trường, khi áp dụng đánh giá chuẩn có tác dụng động viên khuyến khích hiệu trưởng vươn lên trong công tác.
  Nguyên tắc 5: Thống nhất với các nội dung khác của đánh giá chấtlượng trường học.
  13
  Hoạt động 3:
  Xin đồng chí mô tả chân dung của người hiệu trưởng trong vai trò quản lý trường trung học cơ sở ?
  Lưu ý hoạt động này nhằm giúp đồng chí có cái nhìn bao quát về toàn bộ công việc của mình để có thể thấy rõ được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực cần có ở một người hiệu trưởng trường THCS.
  14
  III.Khái quát chân dung ( phẩm chất và năng lực ) ngu?i hi?u tru?ng
  - Hiệu trưởng có nền tảng nghề nghiệp là nhà giáo.
  - Hiệu trưởng là nhà lãnh đạo nhà trường đạt tới mục tiêu giáo dục.
  - Hiệu trưởng là nhà quản lý các hoạt động theo nhiệm vụ của nhà trường.
  - Hi?u tru?ng l nh hoạt động xã hội.
  15
  Hoạt động 4: Chuẩn hiệu trưởng trường THCS
  bao gồm những tiêu chuẩn nào?
  - Là nhà giáo, người hiệu trưởng cần có tiêu chuẩn gì ?
  - Là nhà lãnh đạo, người hiệu trưởng cần đạt những yêu cầu gì ?
  - Là nhà quản lý, người hiệu trưởng cần có những năng lực gì ?
  - Là nhà hoạt động xã hội, người hiệu trưởng cần có những năng lực gì ?
  16
  IV. Chu?n hi?u tru?ng tru?ng THCS có các tiêu chuẩn:
  1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp
  2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

  3. N¨ng lùc l·nh ®¹o nhµ tr­êng
  4. Năng lực quản lý nhà trường

  5. Năng lực xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

  1> 5 tiêu chuẩn:
  17
  2> Cấu trúc chu?n hi?u tru?ng trường THCS
  1.Tiêu chuẩn : Chuẩn hiệu trưởng là những điều làm căn cứ để tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá và bồi dưỡng HT.
  2. Tiờu chớ : l nh?ng d?u hi?u c? th? d?a vo dú d? nh?n d?ng, x?p lo?i, m?i tiờu chu?n du?c c? th? hoỏ b?ng m?t s? tiờu chớ.
  3. Chỉ tiêu : lµ chØ sè x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®­îc cña hiÖu tr­ëng ë tõng tiªu chÝ, cã thÓ ®o, ®Õm, quan s¸t ®­îc. C¸c minh chøng ph¶i b¶o ®¶m ®­îc c¸c yªu cÇu : §¸ng tin cËy ; Cã gi¸ trÞ ; Phï hîp. >>
  18
  Hoạt động 5.
  Đồng chí hãy xác định các tiêu chí của từng tiêu chuẩn ?
  19

  Các tiêu chí của tiêu chuẩn thứ nhất
  1. Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp :


  1.1. Phẩm chất chính trị
  1.2. Đạo đức nghề nghiệp
  1.3. Lối sống
  1.4. Tác phong
  1.5. Giao tiếp, ứng xử
  20
  Cỏc tiờu chớ c?a tiờu chu?n th? hai
  2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm  2.1. Hiểu biết chương trình GD

  2.2. Trình độ chuyên môn

  2.3. Nghiệp vụ sư phạm

  2.4. Tự học, tự phát triển

  25. Năng lực hỗ trợ :ngoại ngữ và CNTT

  21
  Cỏc tiờu chớ c?a tiờu chu?n th? ba
  3. Năng lực lãnh đạo nhà trường

  3.1. Phân tích và dự báo

  3.2. Tầm nhìn chiến lược >>

  3.3. Thiết kế và triển khai

  3.4. Đổi mới (biết quản lý sự thay đổi)

  3.5. Tập hợp lực lượng
  22
  Cỏc tiờu chớ c?a tiờu chu?n th? tu
  4. Năng lực quản lý nhà trường

  4.1. Lập kế hoạch hoạt động
  4.2. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
  4.3. Quản lý hoạt động dạy học
  4.4. Quản lý hoạt động giáo dục
  4.5. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường
  4.6. Xây dựng môi trường giáo dục
  4.7. Quản lý hành chính
  4.8.Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
  4.9. Quản lý hệ thống thông tin
  4.10. Quản lý kiểm tra đánh giá
  23
  Cỏc tiờu chớ c?a tiờu chu?n th? nam.
  5. Năng lực xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

  5.1. Tuyên truyền giá trị nhà trường
  5.2. Phối hợp với gia đình
  5.3. Phối hợp với cộng đồng xã hội
  5.4. Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý
  5.5. Tham gia hoạt động xã hội
  24
  Hoạt động 6:
  Đồng chí hãy cho biết khả năng áp dụng các tiêu chuẩn trong việc đánh giá hiệu trưởng trường THCS như thế nào ?
  Gợi ý : Cần trao đổi về các tiêu chí
  + Ai đánh giá ?
  + Số lần đánh giá (đánh giá hàng năm hay đánh giá định kỳ trong nhiệm kì quản lý của hiệu trưởng)
  + Qui trình đánh giá ?
  25
  VI. Phương pháp, quy trình đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường THCS theo chuẩn

  6.1. Nhà trường đánh giá Hiệu trưởng
  Hàng năm, tất cả Hiệu trưởng phải tự đánh giá và được nhà trường đánh giá xếp loại một lần chính thức vào cuối năm học.
  6. 2. Cấp trên đánh giá Hiệu trưởng
  Hai năm một lần, Phòng GD&ĐT tổ chức đánh giá hiệu trưởng trường THCS kết hợp với thanh tra, kiểm tra nhà trường theo quy trình

  26
  Hoạt động 7:
  Bài tập : Đồng chí với tư cách là hiệu trưởng một trường THCS hãy nêu những mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi và khó khăn của bản thân, từ đó, xác định phương hướng học tập, rèn luyện, điều chỉnh để tự hoàn thiện và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
  27
  6. Những phẩm chất, năng lực
  cần có trong nền kinh tế tri thức
  3 Năng lực cơ bản
  Tư duy
  Tự học
  Phát hiện và giải quyết vấn đề
  3 Năng lực cá nhân
  Học
  Làm việc
  Sống
  28
  7. Những kiến thức, kĩ năng
  cần có trong nền kinh tế tri thức
  3 khối kiến thức:
  Đạo đức - Nhân văn
  Khoa học - Công nghệ
  Kinh tế - xã hội
  3 Kĩ năng toàn cầu
  Sử dụng ngoại ngữ
  Sử dụng vi tính
  Giao tiếp - ứng xử
   
  Gửi ý kiến