THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 8_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:36' 16-10-2013
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 806
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST MID - TERM TEST OF ENGLISH 8
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8

  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
  (


  (

  (

  (
  (

  (
  
  (


  (
  (
  (

  (  (

  


  
  
  Adjective order
  Preposition of time
  Superlative
  Noun
  Noun
  “enough” form
  Verb to verb
  Quantifier

  Wh-question
  Yes-No question
  Yes-No question
  Wh-question
  Future plan
  Yes-No question
  connectives
  Wh-question
  
  - long black hair
  - in
  - the longest
  - orphanage
  -teacher
  - to be
  - ask you to give
  - some

  - What
  - Would
  - Can
  - be going to + v
  - Where
  - because
  - What
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)  Matching

  
  No. of items: 16
  Mark allocated: 4
  10
  2.5
  6
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  (
  (

  (

  
  (
  (

  (
  (

  (
  
  
  
  Present simple
  Present progressive
  Present simple
  Present simple
  Future simple
  Past simple
  Future simple
  Past simple
  
  - play
  - is doing
  - are
  - does not like
  - will visit/ is going to visit
  - were
  - will be/ is going to be
  - did
    Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  5
  1.25
  
  
  
  
  
  
  Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  

  (
  (
  (

  

  

  


  With the topic “friends” reading a passage Phong and his friends.

  

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  

  Wh- question
  Wh- question
  Wh- question
  Yes - No question
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  1
  0.5
  3
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Writing
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  


  
  
  (
  (

  


  (
  (
  
  invitation
  describing build and hair
  preposition of position
  reported speech
  
  -would you like + N
  - ..is tall and has long black..
  - there are many …in the…
  - Mr. Tai said you should …
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  
  2
  1
  2
  1
  
  
  
  
  
  Total items: 32

  Total marks: 10
  
  14

  3.75
  
  14

  4.25
  
  2

  1
  
  2

  1
  
  
  
  
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH LỚP 8 – NĂM HỌC 2013-2014
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

  Họ và tên:
  Lớp
  Truờng
  Số báo danh
  Giám thị 1:
  Giám thị 2:
  Số phách:
  
  

  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  
  I. Choose the best words by circling the letter A,B,C or D. (2 marks)
  1. She is slim and has ………….
  A. long black hair B. black long hair C. hair long black D. long hair black
  2. People always
   
  Gửi ý kiến